Algemeen

Als Centrum de Haan, Centrum voor Yoga en Natuurgeneeskunde, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen het nodige om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Centrum de Haan houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Centrum de Haan verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Yoga

Voor het versturen van de nieuwsbrief ( 1 à 2 keer per maand ) naar huidige en oud-leerlingen.

Informeren over de activiteiten binnen het centrum ( retraite, workshops, cursussen en/of lezingen ).

Algemene informatie, zoals vakanties en vrije dagen.

Gezondheidsverklaring i.v.m. deelname aan de yogalessen.

Voor het versturen van nota’s.

Natuurgeneeskunde

Voor het afhandelen en verwerking van de betaling.

Persoonlijke anamnese voor behandeling.

Welke gegevens kunnen we vragen en bewaren

Identieteitsgegevens

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email

Deze gegevens worden schriftelijk verkregen bij inschrijving bij de yogales of bij intake van het consult.

Algemene gegevens

Wie verwerkt deze gegevens

Gegevens van minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Centrum de Haan bewaart persoonsgegevens gedurende periode dat men actief lid is van het centrum en 15 jaar na laatste consult en beëindigen van lidmaatschap.

Voorbij die termijn worden gegevens niet meer gebruikt en worden deze louter bewaard als overzicht en historiek van oud-leden en worden alleen gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, zolang de persoon deze wil ontvangen.

Hoe beveiligen wij de gegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, kopie en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. (In dat geval kunt u evenwel geen nieuwsbrief noch andere informatie van ons ontvangen).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen of met de klachtencommissie  (Annemiek Botman, voorzitter klachtencommissie annemiekbotman@gmail.com) of de cliënten kunnen zich ook wenden tot de beroepsvereniging LVNT info@lvnt.nl

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement