Klachtenregeling Centrum de Haan Yoga en Natuurgeneeskunde :

01 . Begripsbepaling :

1 . 1

Deelnemer :
Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een activiteit van de Yoga Academie of andere cursussen binnen het Centrum of die zich hiervoor heeft aangemeld, middels het invullen van een inschrijfformulier en het voldoen van inschrijfgeld.

1 . 2

Cliënt :
De persoon waaraan de dienst wordt geleverd binnen de Natuurgeneeskundige praktijk.

1 . 3

Directie :
De directie van Centrum de Haan bestaande uit Jans de Haan en Joanna Hofsté.

1 . 4

Activiteit :
Consult binnen Natuurgeneeskundige praktijk, 4-jarige Yoga Academie, bijscholing, cursus, workshop of enig andere bijeenkomst die door of namens Centrum De Haan wordt aangeboden of georganiseerd.

1 . 5

Docent :
De docent die in opdracht van Centrum de Haan een (onderdeel van een) activiteit in groepsverband uitvoert.

1 . 6

Therapeut :
De behandelaar binnen de Natuurgeneeskundige praktijk.

1 . 7

Melding :
Een uiting van ongenoegen aan Centrum de Haan over de wijze waarop diensten zijn geleverd, dan wel een gedraging door een therapeut, docent, directielid, personeelslid of gecommitteerde.

1 . 8

Klacht :
Een formele, schriftelijke uiting van ongenoegen over de manier waarop Centrum de Haan zich in een bepaalde situatie gerelateerd aan de uitvoering van een activiteit heeft gedragen dan wel diensten heeft geleverd. Een klacht kan niet eerder worden ingediend dan wanneer een melding van ongenoegen van partijen is afgehandeld.

02 . Toepasselijkheid :

2 . 1

Deze klachtenprocedure is van toepassing op alle activiteiten van Centrum de Haan.

03 . Melding, indienen van een klacht en vertrouwelijkheid :

3 . 1

Een deelnemer/cliënt doet binnen één week nadat de deelnemer/cliënt de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk (per post/e-mail) melding van ongenoegen bij de directie van Centrum de Haan.

3 . 2

De deelnemer krijgt binnen 5 dagen schriftelijk (per post/e-mail) een bevestiging van ontvangst van de directie van Centrum de Haan.

3 . 3

De directie van Centrum de Haan heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.

3 . 4

De directie stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze melding.

3 . 5

Indien mogelijk zal de directie de melding direct afhandelen. Indien dit niet mogelijk is, zal zij contact opnemen met de deelnemer/cliënt en nadere afspraken maken over afhandeling.

3 . 6

Terugkoppeling kan zowel mondeling als schriftelijk (e-mail) geschieden.

3 . 7

Indien de melding niet naar tevredenheid van de deelnemer/cliënt is afgehandeld, meldt de deelnemer/cliënt dit tijdig (binnen maximaal twee weken na afhandeling van de melding) als schriftelijke klacht bij de directie of indien gewenst rechtstreeks bij de klachtencommissie. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer/cliënt rechten terzake verliest.

3 . 8

Centrum De Haan of de klachtencommissie zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de deelnemer/cliënt.

3 . 9

Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste :

 • De naam, het adres van de indiener.
 • De dagtekening.
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht, degene tegen wie of datgene waartegen de klacht gericht is.
 • De periode waarin de klacht is ontstaan.
 • De reden waarom de indiener bezwaar maakt.
 • Een beschrijving van de stappen die zijn ondernomen om tot een oplossing te komen.
 • Ondertekening door de indiener.

3 . 10

Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar :

Centrum de Haan
Sint Janslaan 63
1402 LN Bussum
info@centrumdehaan.nl

Of

De klachtencommissie ( bestaande uit 3 onafhankelijke leden ).
Annemiek Botman, voorzitter klachtencommissie
annemiekbotman@gmail.com

Of

De cliënten kunnen zich ook wenden tot de beroepsvereniging LVNT.

3 . 11

Elke melding/klacht wordt door Centrum de Haan, de leden van de klachtencommissie alsmede de klager strikt vertrouwelijke behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.

3 . 12

Centrum de Haan/klachtencommissie draagt zorg voor een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener. Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.

3 . 13

Voor meer informatie over klachten en geschillen in de complementaire zorg ga naar SCAG.

04 . Geen verplichting tot behandeling :

4 . 1

Centrum de Haan is niet verplicht de melding of klacht in behandeling te nemen indien :

 • De melding/klacht betrekking heeft op iets anders dan de uitvoering van activiteiten van Centrum de Haan.
 • Hierover door de deelnemer eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behandeld, conform overige artikelen van de klachtenprocedure.
 • Dit langer dan één maand voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is geweest.

4 . 2

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst schriftelijk in kennis gesteld, onder vermelding van de redenen.

05 . Afhandeling klachten :

5 . 1

De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, dan wel de klachtencommissie , die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.

5 . 2

De directie, dan wel klachtencommissie, beslist binnen 4 weken inzake de klacht.

5 . 3

De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling metten hoogste 4 weken opschorten.

5 . 4

De klachtencommissie doet van de verdaging schriftelijk melding aan de klager, onder vermelding van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.

5 . 5

De directie, dan wel de klachtencommissie, stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord.

5 . 6

De klachtencommissie brengt zo spoedig mogelijk na de hoorzitting, doch tenminste tien weken, nadat dit klacht is ontvangen, middels een rapportage schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de (on) gegrondheid van de klacht en/of van haar bevindingen uit het onderzoek. De klachtencommissie kan, indien daartoe een dringende noodzakelijkheid is, de afhandeling van de klacht met ten hoogste vier weken uitstellen. Van een dergelijk uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft.

5 . 7

Het rapport van de klachtencommissie bevat advies en eventuele aanbevelingen, alsmede de eventuele conclusies die de commissie daaraan verbindt. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor Centrum de Haan. Eventuele consequenties worden door de opleiding snel afgehandeld.

5 . 8

Indien men niet tevreden is over de afhandeling van de klacht of uitspraak van de directie of de klachtencommissie, kan men zich wenden tot een bevoegd rechter of de cliënten kunnen zich ook wenden tot de beroepsvereniging LVNT.

06 . Bewaartermijn :

6 . 1

De directie van Centrum de Haan en de klachtencommissie dragen zorg voor een goede registratie van de ingediende klachten, eventuele schriftelijke bescheiden en de uit de klacht voortgekomen conclusies en/of rapporten. Deze gegevens zullen gedurende vijf jaar na behandeling van de klacht bewaard blijven.