Algemene Voorwaarden

Voor het deelnemen aan de wekelijkse yogalessen zijn de Algemene Voorwaarden van Yogacentrum de Haan voor een ieder van kracht.

De kosten voor de yogalessen bedragen € 45,00 per kalendermaand. Voor twee lessen per week zijn de kosten €67,50 per kalendermaand.

Start je in een lopende de maand dan ben je slechts voor die maand het aantal lessen verschuldigd.

De maandelijkse kosten zijn inclusief de korte schoolvakanties en twee weken zomersluiting;

Mocht het door vakantie of andere omstandigheden, zowel uwer- als onzerzijds, niet mogelijk zijn de lessen te volgen c.q. te geven, dan bieden wij de mogelijkheid – na overleg – deze lessen in te halen.

Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Uiterlijk in de eerste week van de desbetreffende maand. Bij niet tijdig betalen wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Indien je verhinderd bent de lessen te volgen, verzoeken wij je ons hiervan in kennis te stellen, zodat anderen de gelegenheid kan worden geboden lessen in te halen.

Het recht van het volgen van de lessen vervalt na de datum per welke je hebt opgezegd. Er mogen dan geen lessen meer worden ingehaald.

Bij (wederzijdse) beëindiging van de overeenkomst, hetgeen schriftelijk dient te geschieden, dient rekening te worden gehouden met een volle kalender maand opzegtermijn. Opzegging is vanaf de eerste van de maand.

Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.

Yogacentrum de Haan is niet verantwoordelijk voor diefstal of het zoek raken van (waardevolle) spullen van klanten, bezoekers of docenten.

In bijzondere gevallen van nalatigheid van betaling, zal Yogacentrum de Haan de ontstane vordering, ter incasso in handen stellen van een gemachtigde. De daaraan verbonden kosten komen op rekening van deelnemer.

Indien er sprake is van overmacht (ongeval of anderzijds), kan worden afgeweken van bovenstaande voorwaarden. Het is altijd aan Yogacentrum de Haan om te bepalen of deze uitzondering van toepassing is of niet.

Centrum de Haan behoudt zich het recht voor om haar prijzen te indexeren met de geldende prijsindexatie.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geef je toestemming voor het gebruiken van mijn algemene gegevens voor het sturen van nieuwsbrief en het verstrekken van informatie m.b.t. yogales, workshops en cursus.

Voor het deelnemen aan workshops en cursussen van welke soort dan ook, zijn de Algemene Voorwaarden van Yogacentrum de Haan voor een ieder van kracht

Yogacentrum de Haan is niet verantwoordelijk voor diefstal of het zoek raken van (waardevolle) spullen van klanten, bezoekers of docenten

Betaling dient voldaan te zijn 1 week vóór aanvang van de workshop of cursus. Bij niet tijdig betalen, wordt een herinnering gestuurd waarbij direct €10,- herinneringskosten in rekening gebracht worden, ongeacht het factuurbedrag;

Aanmelden voor de workshop of cursus kan via info@centrumdehaan.nl. De aanmelding is definitief zodra de deelnemer een bevestiging terug krijgt van Yogacentrum de Haan. Vanaf dat moment is ook de betalingsverplichting van kracht.

Workshop of cursus dient minimaal 3 dagen (72 uur) tevoren afgezegd te worden, anders wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, bij afzeggen korter dan 24 uur tevoren, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Kosteloos annuleren is mogelijk 3 dagen (72) voor het desbetreffende avond of dag.

50% restitutie bij 48 uur voor het desbetreffende avond of dag. Bij later afmelden vindt er geen restitutie van de kosten plaats.

Annulering dient altijd schriftelijk, per brief of e-mail te geschieden.

Vanaf het moment van deelname vindt er geen restitutie van het resterende totaal bedrag plaats. Dit geldt ook voor deelnemers die in termijnen betalen.

In bijzondere gevallen van nalatigheid van betaling, zal Yogacentrum de Haan de ontstane vordering, ter incasso in handen stellen van een gemachtigde. De daaraan verbonden kosten komen op rekening van deelnemer.

Minimaal een week van te voren ontvang je het programma en andere relevante informatie.

Indien er sprake is van overmacht (ongeval of anderzijds), kan worden afgeweken van bovenstaande voorwaarden. Het is altijd aan Yogacentrum de Haan om te bepalen of deze uitzondering van toepassing is of niet.

Centrum de Haan behoudt zich het recht voor om haar prijzen te indexeren met de geldende prijsindexatie;

Het verschuldigde bedrag is inclusief reader koffie en thee in de pauzes, en exclusief boeken.

Voor het deelnemen aan retraites zijn de Algemene Voorwaarden van Yogacentrum de Haan voor een ieder van kracht.

Indien er sprake is van overmacht (ongeval of anderzijds), kan worden afgeweken van onderstaande voorwaarden. Het is altijd aan Yogacentrum de Haan om te bepalen of deze uitzondering van toepassing is of niet.

Deelname aan retraiteweekend geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de deelname.

Yogacentrum de Haan behoudt zich het recht voor om haar prijzen te indexeren met de geldende prijsindexatie.

Yogacentrum de Haan is niet verantwoordelijk voor diefstal of het zoek raken van (waardevolle) spullen van klanten, bezoekers of medewerkers.

De Leonardushoeve bereidt zich tijdig voor op onze komst. De kamers worden gereserveerd, inkopen worden gedaan en wellicht ” nee ” verkocht aan andere geïnteresseerden, Vandaar dat de volgende regels worden gehanteerd :

 1. De betaling voor de retraite dient voldaan te zijn 2 weken vóór aanvang van het retraiteweekend. Bij niet tijdig betalen, wordt een herinnering gestuurd waarbij direct €10,- herinneringskosten in rekening gebracht worden, ongeacht het factuurbedrag;
 2. Aanmelden voor de retraite kan via info@centrumdehaan.nl. De aanmelding is definitief zodra de deelnemer een bevestiging terug krijgt van Yogacentrum de Haan. Vanaf dat moment is ook de betalingsverplichting van kracht;
 3. Minimaal twee week van te voren ontvang je het programma en andere relevante informatie;
 4. Kosteloos annuleren is mogelijk 14 dagen voor het desbetreffende weekend;
 5. 50% restitutie bij 10 dagen voor het desbetreffende weekend. Bij later afmelden vindt er geen restitutie van de kosten plaats;
 6. Het is wel mogelijk een plaatsvervanger te laten deelnemen mits dit 24 uur voor aanvang van het weekend gemeld wordt;
 7. Annulering dient altijd schriftelijk, per brief of e-mail te geschieden;
 8. In bijzondere gevallen van nalatigheid van betaling, zal Yogacentrum de Haan de ontstane vordering, ter incasso in handen stellen van een gemachtigde. De daaraan verbonden kosten komen op rekening van deelnemer;
 9. Het verschuldigde bedrag is inclusief 2 overnachtingen, 3 vegetarische maaltijden per dag, koffie en thee in de pauzes. Diëten en allergieën minimaal 10 dagen voor aanvang van het weekend doorgeven aan Yogacentrum de Haan. Yogacentrum de Haan zorgt voor het programma en bijbehorende reader.

Student gaat een overeenkomst aan met Yogacentrum de Haan, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 320.98328 voor de Yoga Opleiding.

Aanmelding :

De student(e) meldt zich voor de vierjarige Yoga Opleiding Centrum de Haan via het inschrijfformulier.

Student(e) verklaart zich akkoord met de hierop vermelde cursus- en betalingsvoorwaarden.

Student(e) ontvangt een factuur voor de opleiding.

De student(e) ontvangt uiterlijk vijf werkdagen na inschrijving een bevestiging per e-mail.

Inschrijving voor de vierjarige Yoga Opleiding Centrum de Haan is definitief zodra het inschrijfformulier én de aanbetaling van €250,- zijn ontvangen. Definitieve plaatsing vindt plaats op basis van volgorde van ontvangen aanbetaling. De student(e) heeft na inschrijving een bedenktermijn van uiterlijk veertien dagen.

Minimaal veertien dagen voor aanvang van de opleiding ontvangt de student een literatuurlijst en een mail met praktische startinformatie.

Betaling en betalingsmogelijkheden :

Betaling van het verschuldigde lesgeld dient voor 1 augustus van het aankomend studiejaar te geschieden middels een overschrijving op rekeningnummer: NL41 RABO 0383 7931 06 op naam van Yogacentrum de Haan ovv van naam student(e), cursusjaar en termijn.

Het lesgeld is inclusief :

 1. Per jaar, verplichte lesdagen.
 2. Begeleiding door docenten bij het maken van opdrachten en werkstukken.
 3. Opleidingsmap met o.a. Pranayama’s, Mudra’s & Bandha’s reader, en Raja Yoga Werkboek van Jogchum Dijkstra en Salvatore Cantore.
 4. Documenten die tijdens de les beschikbaar worden gesteld.
 5. Koffie en thee gedurende de lesdagen;
  Gebruik van yogamatten, meditatiekussens e.d.

Het lesgeld is exclusief boeken en retraites (2x per jaar).

De student(e) kan de studiekosten betalen in één keer of gebruik maken van de mogelijkheid tot gespreide betaling met de daarbij behorende uiterste betalingstermijnen. Student dient dit aan te geven op het aanmeldformulier.

Los van betaling in één keer of gespreide betaling is de student(e) niet bevoegd om op het cursusgeld enig bedrag, wegens een door de student(e) gestelde tegenvordering (b een niet gevolgde lesdag of tussentijds stoppen met de opleiding) in mindering te brengen.

De student schaft voor eigen kosten de verplichte boeken op de literatuurlijst van het desbetreffende studiejaar aan. De kosten van de boeken zijn afhankelijk van of je de boeken nieuw, tweedehands of in kopievorm koopt of leent in een bibliotheek en verschillen per jaar.

De aanschaf van door ons aanbevolen boeken door de student is facultatief en op eigen kosten van de student.

De opleiding is erkend als beroepsopleiding en opgenomen in het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) en daarom vrijgesteld van BTW.

Aanwezigheidsplicht :

De opleiding bestaat uit 500 contacturen. Naast de opleidingsdagen zijn de wekelijkse reguliere lessen ook een onderdeel van de Yoga A. Je aanwezigheid wordt zowel bij de Opleiding, als bij de reguliere lessen bijgehouden.

Volgens de richtlijnen van de Europese Yogafederatie mag je 15% van de verplichte contacturen missen ( 3 academiedagen en 7 reguliere lessen (gemiste lessen kunnen altijd op een ander tijdstip ingehaald worden)

De retraites zijn een verplicht onderdeel van de Yoga A In deze weekenden worden onderdelen van de Yoga Opleiding behandeld. Indien een retraite toch wordt gemist, krijg je een extra opdracht die betrekking heeft op het onderwerp besproken in het desbetreffende weekend.

Annuleringsvoorwaarden en restitutie :

Schriftelijke annulering van de aanmelding van het 1e studiejaar kan tot 30 juni van het aankomende studiejaar. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling.

Eventueel betaald cursusgeld wordt bij schriftelijke annulering voor 30 juni uiterlijk 14 dagen na de annulering teruggestort.

Bij annulering van de opleiding tussen 30 juni en 1 augustus van het aankomende studiejaar vindt er uiterlijk 14 dagen na de annulering een restitutie plaats van 50% van het cursusgeld. De student(e) is verplicht 50% van het cursusgeld te voldoen voor 1 augustus.

Bij annulering na 1 augustus van het aankomende studiejaar is de student(e) verplicht het totale lesgeld voor het eerste jaar in zijn geheel of de genoemde termijn te voldoen.

Er vindt geen restitutie plaats van gemiste lesdagen noch is restitutie van lesgeld mogelijk bij tussentijds beëindigen van het lopende studiejaar.

Het opzeggen van deelname aan het volgende studiejaar van de Yoga Opleiding, is alleen schriftelijk/per e-mail mogelijk voorafgaand aan deelname aan het volgende studiejaar, doch uiterlijk op 30 juni van het lopende studiejaar.

Bij opzegging van deelname aan het volgende studiejaar tussen 30 juni en 1 augustus vindt uiterlijk 14 dagen na annulering een restitutie plaats van 50% van het cursusgeld voor het betreffende komende studiejaar.

De student(e) is verplicht 50% van het cursusgeld te voldoen voor 1 augustus van het betreffende studiejaar.

Bij niet tijdig betalen van het studiegeld, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 25,- administratiekosten. In bijzondere gevallen van nalatigheid van betaling, zal Yogacentrum de Haan de ontstane vordering, ter incasso in handen stellen van een gemachtigde. De daaraan verbonden kosten komen op rekening van student(e).

Yogacentrum de Haan is niet verplicht een diploma uit te reiken wanneer een student niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Privacy :

Yogacentrum de Haan respecteert de privacy van studenten en geïnteresseerden. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De wijze waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens is vastgelegd in de privacyverklaring. De meest actuele versie is op te vragen via info@yogacentrumdehaan.nl en vindbaar op onze www.centrumdehaan.nl.

Klachtenregeling :

Voor eventuele klachten heeft Yogacentrum de Haan een klachtenregeling en een klachtencommissie. Zie hiervoor de klachtenregeling op www.yogacentrumdehaan.nl

Copyright en eigendomsrecht :

Het door Yogacentrum de Haan uitgedeelde lesmateriaal komt, tenzij schriftelijk op het materiaal anders vermeld, in bezit van de student.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yogacentrum de Haan het gesproken en geschreven lesmateriaal op enigerlei wijze te kopiëren of vermenigvuldigen.

Aansprakelijkheid :

Yogacentrum de Haan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan cursisten of derden, ontstaan in verband met een cursus, schade uit diefstal en eventueel gevolgschade tenzij de wet anders voorschrijft.

De student(e) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen psychische en lichamelijke gezondheid en dient in goede lichamelijke en psychische gezondheid te zijn om de opleiding te volgen.

Het kan gebeuren (in uitzonderlijke gevallen) dat Yogacentrum de Haan het raadzaam vindt dat de student buiten de opleiding therapeutische begeleiding zoekt, lichamelijk en/of psychisch. Het is ter beoordeling van Yogacentrum de Haan of dit wel/niet samengaat met het volgen van de opleiding, eventueel in overleg met de arts of de therapeut. Wanneer Yogacentrum de Haan besluit dat het vroegtijdig stoppen of vertragen van de opleiding wenselijk is, is deze uitspraak bindend. Restitutie van het cursusgeld is dan niet mogelijk.

De yoga docentenopleiding wordt gehouden op de door Yogacentrum de Haan aan te geven plaats, dagen en uren. Bij ziekte van een docent of in het geval van calamiteiten doen we  ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. In het geval dit niet mogelijk is, behouden we ons het recht voor om de lesdag(en) te verplaatsen naar een andere datum, verkorten of annuleren.

Yogacentrum de Haan is niet aansprakelijk voor eventuele hierdoor ontstaan ongemak of schade bij de cursist, noch is er sprake van restitutie.

Yogacentrum de Haan behoudt het recht om de cursus- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is op te vragen via info@centrumdehaan.nl.

Overmacht :

Partijen zijn niet aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze overeenkomst die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, terroristische aanslagen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek, code rood weeralarmen, afgekondigde virusmaatregelen of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.

Wijzigingen :

Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering. De meest actuele versie is op te vragen via info@centrumdehaan.nl. Aan eerdere versies zijn geen rechten te ontlenen.

Bussum, maart 2023